Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
8535.jpg8535.jpg
8535.jpg8535.jpg
8535.jpg8535.jpg

Gra - 100 gier i zabaw biblijnych

(0)

100 Gier i Zabaw Biblijnych jest wspania³ym programem zarowno dla dzieci m³odszych jak i starszych. Program w sposób bardzo interesuj¹cy ukazuje sceny Starego jak i Nowego Testamentu. Bardzo dobrym pomys³em jest wprowadzenie lektora, który w sposób dostepny, jasny i zwiêz³y wyjaœnia historiê zbawienia. Wszystkie gry i zabawy s¹ tak¿e t³umaczone przez lektora, w zwi¹zku z tym Uzytkownik niezale¿nie od wieku wie w jaki sposób ma poruszaæ sie po programie. Katechizujê Uczniów szko³y podstawowej tote¿ tradycyjnie tak jak pozosta³e programy, staram siê jak najczêœciej wprowadzaæ do szkolnych zajêæ. Uczniowie maj¹ wielk¹ frajdê, kiedy z takiej formy korzystaj¹. Ja natomiast widzê ich wielkie zaanga¿owanie i radoœæ w ich oczach. Szczerze zachêcam Pañstwa do œmia³ego dokonania zakupu dla swoich dzieci, wnuków, chrzeœniaków, tym bardziej, ¿e zbli¿a siê czas wzajemnego obdarowania: œw. Miko³aj, Dzieci¹tko-Bo¿e Narodzenie, oraz rodzinne okazje: urodziny, imieniny, Komunie œw itp. Korzystaj¹c z programów "Dobrego Pasterza" maj¹ Pañstwo 100 procentow¹ pewnoœæ, ¿e Pañstwa pociecha nie dozna ¿adnych niepo¿¹danych wra¿eñ, ale wprost przeciwnie poprzez zabawê, s³uchowiska bedzie odkrywa³o te wartoœci, które s¹ najpiekniejsze. Razem z moimi Uczniami program oceniam na ocenê najwy¿sz¹.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje