Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
8538.jpg8538.jpg
8538.jpg8538.jpg
8538.jpg8538.jpg

Gra - Przypowieści biblijne. Gry i zabawy dla dzieci

(0)

W multimedialnym programie Gry i Zabawy z Przypowieœciami Biblijnymispotkasz Mi³osiernego Samarytanina, ubogiego £azarza, kupca szukaj¹cego pere³, Syna Marnotrawnego, Siewcê i wielu innych bohaterów. Poznaj ten niezwyk³y œwiat, ws³uchaj siê w S³owa Pana Jezusa. Program zawiera 9 Przypowieœci:

 • o Synu Marnotrawnym
 • o Pannach
 • o Siewcy
 • o Ubogim £azarzu i bogaczu
 • o Uczcie
 • o Mi³osiernym Samarytaninie
 • o Perle
 • o Dobrym Pasterzu
 • o Talentach

36 gier edukacyjnych dla Dzieci, w tym:

 • kolorowanki,
 • wersety biblijne,
 • krzy¿ówki,
 • karty,
 • odnajdywanie ró¿nic,
 • porz¹dkowanie scen biblijnych,
 • puzzle
 • i wiele, wiele innych. 
  Za prawid³owe rozwi¹zanie gier dziecko otrzymuje punkty. Za zdobycie odpowiedniej liczby punktów dostaje dyplom (w odpowiednie miejsce mo¿e wpisaæ swoje imiê i dyplomy wydrukowaæ).Piêkne ilustracje, nastrojowa muzyka, napisane dla dzieci, czytane przez aktora teksty i weso³e animacje sprawiaj¹, ¿e program spotyka siê z ciep³ym przyjêciem przez dzieci. Program mo¿e byæ wykorzystywany jako pomoc katechetyczna.

Minimalne wymagania sprzêtowe: Windows 95/98/Me/XP/2000 lub nowszy, CD-ROM, karta muzyczna.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje