Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
8539.jpg8539.jpg
8539.jpg8539.jpg
8539.jpg8539.jpg

Gra - Kraina biblijna. Gra przygodowa

(0)

Gra przygodowa "Kraina Biblijna" to wyprawa przez opowieœci z Biblii. Gracza czeka wspania³a przygoda podczas zwiedzania krainy biblijnej i rowi¹zywania kilkudziesiêciu zadañ (krzy¿ówek klasycznych, rebusowych, obrazkowych, wersetów biblijnych itp.). Stopieñ trudnoœci gier jest zró¿nicowany, przeznaczonydla dzieci w wieku 7-13 lat. Jednak równie¿ rodzice i katecheci mog¹ sprawdziæ swoj¹ znajomoœæ Pisma Œwiêtego.Gracz zbieraj¹c przedmioty do swojej skrzyni i pos³uguj¹c siê nimi we w³aœciwy sposób, a tak¿e zape³niaj¹c swoje trzy garnce podarunkami, przejdzie kolejne etapy drogi. Wszystkim gwarantujemy owocnie spêdzony czas i doskona³¹ zabawê. Program powsta³ pod patronatem Ojców Franciszkanów. Minimalne wymagania sprzêtowe: 
komputer z systemem Windows,  CD-ROM,  karta muzyczna, 256MB pamiêci RAM

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje