Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 1 - 10 z 11
Strona 1 z 2

Gry, puzzle

8541.jpg

Gra - Komputerowy quiz biblijny. Gra edukacyjna

Gracz odpowiada na pytania i rozwi¹zuje gry biblijne, a za ka¿de prawid³owo wykonane zadanie otrzymuje kawa³ek biblijnej mapy.  U¿ytkownik programu mo¿e wybraæ poziom trudnoœci pytañ i...

42.90zł KUP

8539.jpg

Gra - Kraina biblijna. Gra przygodowa

Gra przygodowa "Kraina Biblijna" to wyprawa przez opowieœci z Biblii. Gracza czeka wspania³a przygoda podczas zwiedzania krainy biblijnej i rowi¹zywania kilkudziesiêciu zadañ (krzy¿ówek...

42.90zł KUP

8538.jpg

Gra - Przypowieści biblijne. Gry i zabawy dla dzieci

W multimedialnym programie Gry i Zabawy z Przypowieœciami Biblijnymispotkasz Mi³osiernego Samarytanina, ubogiego £azarza, kupca szukaj¹cego pere³, Syna Marnotrawnego, Siewcê i wielu innych...

33.28zł KUP

8536.jpg

Gra - Ciekawostki i gry biblijne dla dzieci i dorosłych. Pakiet 4

Elegancki pakiet zawieraj¹cy cztery programy biblijne, stanowi¹ce fascynuj¹ce i niezwykle ró¿norodne przedstawienie œwiata Biblii. Na 4 p³ytach CD znajduj¹ siê nastêpuj¹ce programy: -...

71.36zł KUP

8535.jpg

Gra - 100 gier i zabaw biblijnych

100 Gier i Zabaw Biblijnych jest wspania³ym programem zarowno dla dzieci m³odszych jak i starszych. Program w sposób bardzo interesuj¹cy ukazuje sceny Starego jak i Nowego Testamentu. Bardzo...

42.90zł KUP

8960.jpg

Gra - Przygoda ze Świętym Piotrem. Gra biblijna

Komputerowa Gra Biblijna - Przygoda ze Świętym Piotrem z obwolutą pierwszokomunijną Do jednego ze starożytnych miasteczek  Galilei przybywa święty Piotr, jeden z dwunastu apostołów Jezusa. Dołącz...

46.71zł KUP

malzenska-gra-sklep-300x248

Gra - Małżeńska gra. Zbliżenia

Przy regularnym stosowaniu gwarancja zrozumienia i bliskości Małżeńska gra to szansa na poznanie zasad prawidłowej komunikacji, różnic między kobietą a mężczyzną, budowanie więzi małżeńskiej...

78.98zł KUP

Gra - Poznaję Biblię/karty

Rodzinna gra memory z ilustracjami przedstawiającymi postaci biblijne. Gra zawiera łącznie 40 kart umieszczonych w pudełku przypominającym książkę. Przeznaczona jest dla 2 lub więcej osób. W...

18.91zł KUP

Strona 1 z 2

Dodatkowe informacje